skip to Main Content

Practitioner Wereldspel.  Deze 2-daagse opleiding (verspreid over enkele weken) is bestemd voor professionals die wél willen leren werken met het Wereldspel, maar niet het complete bijbehorende Individueel Onderwijskundig Onderzoek met verslaglegging willen leren afnemen, zoals bij onze EXPERT opleiding gebeurt.
Internationaal geven wij deze opleiding Practitioner World Game al, maar nu is deze ook in het Nederlands beschikbaar.

Studiedag Signaleren met het wereldspel

Een Practitioner Wereldspel is bevoegd met het Wereldspel te werken binnen de eigen school/organisatie/praktijk, waarbij de verkregen informatie gebruikt wordt als aanvulling op de eigen gegevens/begeleiding. De gegevens die je als Practitioner uit het Wereldspel haalt, zijn alleen bedoeld als aanvulling binnen de eigen begeleiding en mogen niet in een verslag aan derden worden gegeven!

Wat ga je leren?
Juist omdat het Wereldspel non-verbaal wordt afgenomen, komen er zaken naar voren die met reguliere toetsing en gesprekken niet naar voren komen. Het kind geeft met het bouwen van een dorp onbewust signalen af over zijn cognitieve capaciteiten,  welbevinden en (voorkeur)leerstrategieën. Zeer waardevolle informatie voor iedere professional die werkt met jeugd.
Middels 2 intensieve lesdagen en gerichte praktijkopdrachten tussendoor, ervaar je het werken met het Wereldspel en de toegevoegde waarde als non-verbaal onderzoeksinstrument. Je leert aan de hand van gestandaardiseerde score- en observatieformulieren om de volgende drie kenmerkende aspecten te signaleren:

1. Pedagogische aspect: welke leerstrategie(en) hanteert het kind (bij voorkeur)?
(visueel ruimtelijk (beelddenken) en/of verbaal sequentieel (taaldenken)

2. Affectieve aspect: welke sociale en/of emotionele blokkades spelen er bij het kind?
(op het gebied van communicatie, protestgevoelens, onzekerheid, boosheid, persoonlijkheid en begrenzing)

3.  Cognitieve aspect:  signaleren van cognitieve capaciteiten en (hoog)begaafdheid 
(gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen van Piaget, Kamp, Erikson / HB-kenmerkenlijst)

Op de eerste lesdag `Signaleren Wereldspel` is er een gedegen kennismaking met de theorie, achtergronden en het gebruik van het Wereldspel, waarbij je ook zelf ervaart hoe het is om met dit materiaal een dorp te bouwen. Aan de hand van het gestandaardiseerde notatie- en observatieformulier signaleer je de pedagogische en affectieve aspecten die in het gebouwde dorp naar voren komen.
De bijbehorende handleiding `Signaleren met het Wereldspel` geeft houvast in de daaropvolgende periode als er flink geoefend gaat worden binnen de eigen werkomgeving. De opdracht is om zoveel mogelijk kinderen te laten bouwen met het Wereldspel, te observeren, te noteren en de dorpen te fotograferen.

Op de tweede lesdag `Cognitie Wereldspel` leer je aan de hand van de ingebrachte casussen om de cognitieve niveaus van dorpen te bepalen. Deze zijn gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen, waardoor je zicht krijgt op onder-, boven- of gemiddelde cognitieve capaciteiten van een kind. Ook leer je de kenmerken van (hoog)begaafdheid te signaleren middels een lijst die i.s.m. de Radboud Universiteit en enkele internationale hoogbegaafdheidsorganisaties tot stand is gekomen. Er is deze dag ruimschoots tijd voor intervisie, verdieping en evaluatie van verkregen gegevens. Een intensieve leerzame dag waarbij heel gericht wordt gewerkt aan verstevigen van kennis, handelen en interpreteren. Met de verkregen kennis, handleiding en formulieren kunt u zelfstandig aan de slag.

Data:

13 maart en 15 april 2024 INSCHRIJVEN

9 oktober en 6 november 2024 INSCHRIJVEN

De inschrijving verloopt via Instituut Kind In Beeld

Back To Top