skip to Main Content

Algemene Voorwaarden Wonderwijs

Werkwijze

Na aanmelding plannen we samen een persoonlijk intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, waarin we de hulpvraag helemaal scherp stellen. Je kind is nog niet aanwezig bij dit gesprek. Aan het eind van dit gesprek wordt duidelijk of Wonderwijs een passend traject kan bieden en hoe dat eruit zal gaan zien.

Er zijn twee opties:

– traject reflexintegratie:

Na het intakegesprek word je uitgenodigd voor de kick-off sessie; in een online sessie die je thuis kunt bekijken, krijg je de nodige informatie die van belang is bij de begeleiding.

Daarna gaan we fase 1 in van het begeleidingstraject. In een kleine groep waar plek is voor maximaal 7 ouders, leer je hoe je direct thuis met je kind gaat starten met een aantal oefeningen die ondersteunend zijn voor een goed fundament van leren en ontwikkeling. In deze bijeenkomsten, 2 in totaal, gaan we eerst zelf oefenen (het kind hoeft niet mee) zodat je ervaart wat de oefeningen met je kunnen doen. Dit is belangrijk om het goed in de vingers te krijgen zodat je je kind nog beter kunt begeleiden thuis. Je krijgt een programma mee dat je de drie weken na elke bijeenkomst thuis met je kind gaat volgen. Ook krijg je toegang tot een persoonlijke online trainingsomgeving waarin je het programma en de nodige video’s terugvindt. Natuurlijk ga ik je uitleggen hoe dat werkt. Daarnaast ontvang je belangrijke tips waar je bij het oefenen met je kind op moet letten. Bij het met elkaar oefenen stem ik persoonlijk met je af wat in jullie situatie belangrijk is. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Na de afronding van fase 1, gaat fase 2 van start met een persoonlijke screening van je kind en vanaf dat moment krijgt je kind een persoonlijk afgestemd begeleidingsprogramma. Je komt dan samen met je kind een keer in de drie a vier weken langs in de praktijk en daartussen oefen je met je kind thuis met het programma dat ik voor jullie op maat samenstel. Deze sessies duren 30 tot 45 minuten per keer.

De duur van fase 2 is afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling en progressie van je kind, en zal in de meeste gevallen een half jaar tot een jaar duren.

Fase 3 is de evaluatiefase waarin we met elkaar vaststellen welke resultaten zijn behaald. Het lichaam en daarmee het brein van je kind zal aan het eind van fase 2 in toenemende mate georganiseerd zijn. Dit ga je terugzien in het gedrag, de motoriek en de leerresultaten van je kind. We werken naar een afronding met je kind en natuurlijk is er ook ruimte om eventueel aanvullende vragen of behoeften in kaart te brengen, misschien wel voor jezelf als ouder.

-individuele (leer) begeleiding

Een sessie met het kind duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van de leeftijd en de methodiek waar we mee gaan werken. Het is de bedoeling dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Indien van meerwaarde, mag de ouder er bij blijven. Het is mogelijk tijdens de sessie in de wachtkamer te verblijven. Na afloop is er gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen.

De ouder dient tijdens de begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.  Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders van de cliënt kan een observatie op school of thuis plaatsvinden. Ook kan een schriftelijk verslag van het begeleidingstraject naar derden (bijvoorbeeld school) worden opgemaakt en gestuurd. De bestede tijd wordt in rekening gebracht.

Tarieven:

Voor consulten geldt het tarief van 85 euro voor elke sessie. Dit geldt voor zowel de intake, screening, oudersessie en individueel consult.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

Eventuele reiskosten- en reistijd voor bezoek op locatie worden apart in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling van een consult ontvangt u per email een factuur. Dit geldt ook voor het intake gesprek en de (tussen)evaluatie. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Indien niet binnen de termijn van 7 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Wonderwijs gerechtigd administratiekosten van € 7,50 per nota in rekening te brengen. Uiteindelijk kan de vordering die wij op u hebben uit handen worden gegeven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Wonderwijs gerechtigd verdere behandeling op te

schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Annulering

Indien bij verhindering de deelname aan een begeleidingssessie tenminste 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Klachten

Klachten over de kwaliteit van de training of de trainer dienen binnen 8 dagen na de training schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan onderstaand adres of per e-mail aan info@wonderwijs-coaching.nl.

Na die tijd worden klachten niet in behandeling genomen. Mocht een klacht ingediend worden, dan zal binnen 4 weken contact opgenomen worden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt bereikt, dan kan klager binnen 2 weken een beroep doen op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarbij Wonderwijs is aangesloten via de Geschilleninstantie Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/melding/). Het oordeel van Wkkgz is voor ons bindend. Eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld. Klachten schorten de betalingsverplichting van de cursist/aanvrager niet op.

Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Toepasselijk recht en forumkeuze.
Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Wonderwijs is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter binnen de Rechtbank Noord-Holland.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

  1. a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.wonderwijs-coaching.nl
  2. b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de eerste afspraak met de therapeut. Wanneer tariefswijziging plaatsvindt wordt de klant daar via de nieuwsbrief op gewezen.

Bekijk hier het pdf formaat.

Back To Top