skip to Main Content

Privacy en Cookie Statement Wonderwijs

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2020

 

Wonderwijs Coaching & Training (hierna Wonderwijs) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Wonderwijs heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Wonderwijs bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Wonderwijs

Wonderwijs kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een instelling of bedrijf) diensten en/of producten van Wonderwijs bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Wonderwijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Wonderwijs gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Wonderwijs de contactgegevens toe aan de lijst van nieuwsbrief abonnees. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Wonderwijs en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: op de website van Wonderwijs (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: Wonderwijs gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Wonderwijs kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Wonderwijs deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Wonderwijs correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Wonderwijs een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wonderwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Wonderwijs jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Wonderwijs de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Wonderwijs maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wonderwijs maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wonderwijs draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over het verloop van de behandeling en indien aan de orde over de ontwikkeling van je kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere betrokkene zoals de school van je kind, of een andere zorgverlener zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut of osteopaat.

De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  • De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan opgesteld kan worden.

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt dient te worden van je gegevens, dan zal je eerst geïnformeerd worden en expliciet je toestemming gevraagd worden.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Wonderwijs jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit geldt niet voor het gehele dossier, dit is bedoeld voor eigen gebruik van behandelaar. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wonderwijs-coaching.nl. Wonderwijs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Wonderwijs neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wonderwijs heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Wonderwijs of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Wonderwijs verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Wonderwijs via info@wonderwijs-coaching.nl.

www.wonderwijs-coaching.nl is een website van Wonderwijs.

Wonderwijs is als volgt te bereiken:
Bezoekadres: Oude Parklaan 111 – 0.72, 1901 ZZ Castricum
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 37163268
Telefoon: 06-106 12 853
E-mailadres: info@wonderwijs-coaching.nl

Klachten

Klachten over de kwaliteit van de begeleiding of training dienen binnen 8 dagen na de training schriftelijk kenbaar gemaakt worden per e-mail aan info@wonderwijs-coaching.nl.

Na die tijd worden klachten niet in behandeling genomen. Mocht een klacht ingediend worden, dan zal binnen 4 weken contact opgenomen worden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt bereikt, dan kan klager binnen 2 weken een beroep doen op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarbij Wonderwijs is aangesloten via de Geschilleninstantie Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/melding/). Het oordeel van Wkkgz is voor ons bindend. Eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld. Klachten schorten de betalingsverplichting van de cursist/aanvrager niet op.

Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Toepasselijk recht en forumkeuze.
Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Wonderwijs is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter binnen de Rechtbank Noord-Holland.

Wijzigingen

Wonderwijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Back To Top