skip to Main Content

Wat is beelddenken / visueel-zintuiglijk informatie verwerken?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alle mensen in hun kleutertijd een voorkeur ontwikkelen voor het visuele leersysteem (beelddenken) of het talige leersysteem (taaldenken). Deze voorkeur blijft het hele leven aanwezig en heeft invloed op hoe iemand zijn informatie verwerft en verwerkt.

Beelddenkers kunnen in ons talige onderwijssysteem problemen ondervinden bij het lezen, spellen, rekenen en organiseren. Niet omdat de lesstof te moeilijk is, maar omdat de talige manier van lesgeven niet aansluit bij hun visuele leersysteem. Beelddenken is veel meer dan het denken in beelden. Het is denken in beelden en gebeurtenissen en de voorkeur om visueel en associatief je informatie op te nemen, te verwerken en te onthouden. Beelddenken is een talent! Beelddenkers hebben het vaak moeilijk op school waar de leerstof vooral talig wordt aangeboden. Het leren gaat vaak niet zo snel als we zouden willen, terwijl beelddenkers vaak heel snelle denkers zijn! Dat het leren niet wil lukken ontstaat vaak uit onmacht.

Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er een relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuigelijke informatieverwerking (beelddenken). Hierbij komen ook de cognitieve capaciteiten van een leerling naar voren en aanwezige sociale en/of emotionele blokkades. De verkregen  gegevens worden met elkaar gecombineerd tot een conclusie en advies op het gebied van verdere begeleiding en/of onderzoek.
Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.

Dit onderzoek kan in samenspraak met ouders en leerkracht/school worden uitgevoerd, zodat preventieve maatregelen door hen kunnen worden genomen. Het onderzoek geeft daarnaast een goed inzicht in persoonlijkheidskenmerken, het leer- en denkniveau van uw kind, wat sterke en zwakke leeringangen zijn en of de ogen goed samenwerken. De procedure bestaat uit een intake, het onderzoek met het kind zelf en verslaglegging.

Het Individueel Onderwijskundig Beelddenk Onderzoek omvat:

  • Een onderzoek dat duidelijkheid geeft of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken naar voren.
  • Een analyse van het wereldspel waarmee uw kind tijdens het onderzoek bouwt. Het wereldspel is een gevalideerd onderzoeksinstrument waarmee kan worden vastgesteld hoe de verhouding beeld- taaldenken is.
  • Een pedagogisch/didactisch onderzoek. Dit geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  • Een geheugenonderzoek. Dit geeft de sterke en zwakke leeringgangen aan.
  • Een onderzoek Fixatie Disparatie. Dit laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.

Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken en met een advies wordt afgerond. Als blijkt dat uw kind een beelddenker is, zal een Beelddenkverklaring worden afgegeven. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Neem gerust contact op voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Back To Top